Stanovy spolku Svatojánci z.s.

Čl. I

Název a sídlo

Svatojánci z. s. (dále jen „spolek“) mají své sídlo v Hrádku, na adrese Hrádek u Sušice 36, PSČ 342 01.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je ochrana a rozvoj životního prostředí, výchova a vzdělávání veřejnosti, především tak dětí předškolního věku.

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 • výchovou, vzděláváním a tvorbou zájmových činností pro širokou veřejnost, především tak pro děti předškolního a mladšího školního věku

 • službami pro veřejnost v rámci výchovy a vzdělávání

 • environmentálním působením na širokou veřejnost

 • ochranou životního prostředí

 • ochranou veřejného zdraví

 • tvorbou prostředí s pozitivním pohledem na přírodu

 • výukou práce s hospodářskými zvířaty a zemědělskými plodinami

 • výukou prospěšnou ekologickému povědomí veřejnosti

 • osvětovou činností pro veřejnost

 • výukou cizích jazyků pro všechny věkové kategorie a spoluprácí se zahraničními firmami zabývajícími se podobnou činností

 • estetickou a hudební výchovou veřejnosti

Čl. IV
Vedlejší hospodářská činnost spolku

 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavných zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Čl. V

Členství ve spolku

1.    Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

 

2.    Člen spolku má právo:

a)    účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b)    volit předsedu spolku,

c)    předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d)    podílet se na praktické činnosti spolku.

3.    Člen spolku má povinnost:

a)    dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b)    aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c)    aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4.    Členství ve spolku zaniká:

a)    doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi,

b)    úmrtím člena,

c)    zánikem spolku,

d)    vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

5.    Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a       zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6.    Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

Čl. VI

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a)    členská schůze,

b)    předseda.

Čl. VII

Členská schůze

1.    Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a)    schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

b)    volí předsedu a odvolává jej,

c)    schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok

d)    určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e)    schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f)    rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

g)    rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h)    rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

i)     rozhoduje o zániku spolku.

2.  Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

 

3.    Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4.    Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

5.   Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

6.    Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.

7.    O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VIII

Předseda

1.    Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

2.    Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následujícího po dni volby.

3.    Předseda je povinen:

a)    svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2. těchto stanov,

b)    vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

c)    archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

d)    jednou za tři roky předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Čl. IX

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Účinnost od 1. 1. 2015

V Hrádku dne 29. 12. 2014

 

Zápis z ustavující schůze spolku Svatojánci z. s.

Dne 29. 12. 2014 proběhla ustavující schůze spolku Svatojánci z. s. (dále jen „spolek“). Ustavující schůze byla svolána dne 5. 11. 2014 svolavatelem, Stanislavem Jílkem a zúčastnily se jí osoby uvedené na připojené listině přítomných.

 

Na programu ustavující schůze (dále jen „schůze“) byly zařazeny tyto body:

1.    Sepsání listiny přítomných

2.    Slovo svolavatele a volba předsedajícího

3.    Schválení stanov

4.    Volba orgánů spolku

5.    Určení osoby oprávněné podat návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku

 

Ad 1)

Přítomní, kteří se dostavili na schůzi a splňují podmínky pro členství ve spolku, se zapsali do listiny přítomných a podepsali k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Listina přítomných tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

Ad 2)

Svolavatel sdělil schůzi počet přítomných a seznámil ji s jednáními, která v zájmu spolku již učinil. Svolavatel navrhnul pravidla pro jednání schůze a volbu předsedajícího. Přítomní pověřili jako předsedajícího schůze Stanislava Jílka.

 

Ad 3)

Předsedající přítomné seznámil s důvody vzniku a účelem spolku. Přítomní se usnesli, že schvalují stanovy ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu. Pro byli 3 přítomní, proti 0, zdrželo se 0. Stanovy tak byly usnesením schůze jednomyslně schváleny v podobě, která tvoří přílohu tohoto zápisu.

 

Ad 4)

Předsedou spolku a statutárním orgánem byl v souladu se schválenými stanovami zvolen

Stanislav Jílek. Pro byli 3 přítomní, proti 0, zdrželo se 0.

 

Ad 5)

Podáním návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku byl z usnesení schůze pověřen Stanislav Jílek.

 

V Hrádku dne 29. 12. 2014